Korraldajad

Ettekanded ja tunnustused

 

Konverentsil näidatud videod

 

Konverentsi otseülekande salvestused

 

Temaatilised materjalid

Kohaliku tasandi lastekaitsetöö tulemuslikkuse suurendamine ja jätkusuutlik arendamine. Uuringuaruanne. Sotsiaalministeerium. 2017

Taastav õigus töös alaealiste õigusrikkujatega. Kaisa Vetemaa. Magistritöö. 2016

Lapsesõbraliku menetluse meelespea. Justiitsministeeriumi Kriminaalpolitiika osakond. 2018

Kuritegevus Eestis 2017. Justiitsministeerium. Tallinn 2017

Aaben, L., Tammik, M., Kallavus, K. (2017) Mitmedimensioonilisepereteraapia tõhususe uuring. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis

Laste toime pandud süütegudele reageerimise analüüs. Kaire Tamm (Justiitsministeerium) ja Kadri Ann Salla (Siseministeerium). 2016

Lapse küsitlemise käsiraamat. 2016

Tõsiste käitumisprobleemidega lastele suunatud teenuste analüüs. Uuringu aruanne. Praxis. 2018

Seksuaalkuritegusid toime pannud alaealistele mõeldud erisekkumise vajadus ja võimaluste analüüs. Kristel Kraas ja Brit Tammiste. 2017.

Kinnises asutuses viibivate laste kognitiivsete ja isikuslike omaduste ning vaimse tervise, sõltuvuskäitumise ja sotsiaalse tausta uuring. Uuringu lõpparuanne. 2014.

Taastava õiguse põhimõtete ja alaealist mõjutavate meetodite kasutamine politseitöös. Juhendmaterjal. 2018.

 

Temaatilised artiklid

Märka Last erinumber alaealiste õigusrikkujate süsteemi muudatustest. 
http://ajakiri.lastekaitseliit.ee/2017/11/23/alaealiste-oigusrikkujate-susteemi-muudatustest-erinumber-november-2017/

Alljärgnev loetelu on artiklid nimetatud numbrist: 

Õigusrikkumise toime pannud lapse abistamine. Elise Nikonov. 2016. http://www.tai.ee/images/ST4_2016_Nikonov.pdf

Uued võimalused mitmekülgse abivajadusega lastele. Elise Nikonov. Egle Välba. Kadi Lauri. 2018.  http://www.tai.ee/images/ST2_2018_Nikonov_Välja_Lauri.pdf

Mida teha alaealiste õigusrikkujatega? Arvamuslugu. Õpetajate Leht. 2018. http://opleht.ee/2018/09/mida-teha-alaealiste-oigusrikkujatega/

 

FRA

Lapsesõbralik õigusemõistmine - spetsialistide kontrollnimekiri - http://fra.europa.eu/en/publication/2018/child-friendly-justice-checklist-professionals

(lingilt avaneb võimalus alla laadida eestikeelne materjal) 

Lapsesõbralik õigusemõistmine - laste ja spetsialistide seisukohad ja kogemused. Kokkuvõte - http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-perspectives-and-experiences-children-and-professionals

(lingilt avaneb võimalus alla laadida eestikeelne materjal)